Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

BERUHÁZÁSOK - PÁLYÁZATOK


Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Bősárkány Nagyközségben

Pályázati konstrukció: TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00008

Projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Bősárkány Nagyközségben

Kedvezményezett neve: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

Elnyert támogatás: 140 000 000 forint

Támogatás intenzitása: 100%
 
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Bősárkány település nyugati részén, a 8514. sz. út melletti szakasz kerékpározhatósága céljából a település központja (86-os út - 8514.sz. út -8511 csomópont közötti szakasz) és a településen kívül található, munkahelyek ipari területek, közösségi közlekedés kapcsolatainak (autóbusz, vasút) kerékpárral történő megközelítése miatt tervezzük kerékpárutunk megépítését. Jelenleg minden közlekedési ágazat az országos közút leromlott, már már balesetveszélyes, 6,00 m-es aszfaltburkolatán közlekedik. A település Ny-i területét a Vasút u. vonalával párhuzamos kerékpár- és gyalogút építése már korábbi terveiben is szerepelt Bősárkány Önkormányzatának.

A tervezett kerékpár- és gyalogút önálló nyomvonalon halad a Vasút u.- ban (8514-es számú országos közút) a 86-os út menti kerékpárúttól a vasútállomási útig. Hossza 1300 fm, melyből külterület 400 fm. A kerékpáros közlekedés szerepe Bősárkányban elsősorban a nagyközségben élők településen belüli gyors és kis költséggel járó közlekedését (mozgását) teszi lehetővé a forgalom vonzó létesítményekben. Hétköznapi: Általában a hétköznapi közlekedést főleg a közintézményekbe, kereskedelmi és szolgáltató egységekbe, ill. a munkahelyekre történő utazás és a tömegközlekedési megállóhelyekre történő eljutás határozza meg. Ünnepi: Általában sporteseményre, vendéglátóhelyekre és turisztikai célú közlekedés a jellemző. A beavatkozási terület kerékpározhatósága a beavatkozási területen az országos közúton (8514. sz. út Bősárkány – Osli - Kapuvár) annak egyenetlen burkolatán halad az összes forgalom.

A 8514. sz. út gépjármű forgalma az utóbbi két évben nagyon megemelkedett egy közeli aszfaltkeverő telepre történő szállítás miatt. Ezen útszakaszon szállítanak be több tízezer to alapanyagot. Így a 2015. évi nehézteher forgalom a 8514.sz. úton a 0+000- 0+600 km szelvények között 300 J/N (13,36 %), a 0+600 – 1+270 km szelvények között pedig 152 J/N (7,52 %). A fenti forgalmak alapján önálló vezetésű kétirányú kerékpárút építése javasolt az előzetes vizsgálatok alapján. Megállapítható, hogy a gyalogos forgalom biztosításával is kell foglalkozni, ugyanis az útszakasz egyes részein olyan szűk keresztmetszetek adódnak, hogy még gyalogjárda sem fér el, így elválasztott kétirányú gyalogos út építése javasolt. Természetesen meg kell oldani a közúti csomópontok kerékpározhatóságát, megfelelő biztosítással. Kerékpár- és gyalogút, és gyalogjárda pályaszerkezete:

• 3 cm vtg. AC-8 aszfalt kopóréteg
• 4 cm vtg. AC-11 aszfalt kötőréteg
• 15 cm vtg. CKT alapréteg (Kapubejárókban 20 cm vtg. C-12-es alapbeton)
• 20 cm vtg. homokos kavics A burkolatok mindkét szélről kerti szegéllyel körülhatároltan épülnek.

Buszöböl rétegrendje:
• 20 cm vtg. CP 3.5/ 2.4 betonburkolat
• 20 cm vtg. homokos kavics A 8514-es közút burkolat-megerősítése
• 4 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg (Megerősítés)
• 4 cm vtg. AC-11 aszfalt kötőréteg
• Változó vtg. AC-11 aszfalt-kiegyenlítő réteg

Kerékpárutunk megvalósításával projektjük megvalósításával hozzájárulunk a foglalkoztatás és a mobilitás előmozdításához: a kerékpárút megépítése az alábbi cégek megközelítését biztosítja: Iparterületen - Acsalag felé balra: BioTextima Kft, Rácz István kőfaragó, BőFa Kft asztalosüzem Iparterületen - Acsalag felé jobbra: Dombi Sándor mg. vállalkozó, Tóth József e.v. Fatelep Szent István utca végén - régi TSz major területén: SmukTransz Kft., AgroNexus Kft mg. vállalkozás, Hanság Szövetkezet, NyírkaAgrár Kft., BőCukor Kft., Rábcamenti Szövetkezet, Sárkány Biogáz Kft., MET-AND Kavics Kft, Takács László mg.vállalkozó, Papp Lajos mg. vállalkozó.

Amennyiben szükséges a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzuk a projektet, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt a fenntartását. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul. A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárút létesül. A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez. A beruházás közvetlenül gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, mivel az újabb kerékpárutak létesítésével a település határában levő ipari területek biztonságos, kerékpáros megközelítéséhez. A projekt kerékpárosbarát tevékenységet is tartalmaz.

A pályázati felhívás tevekénységei közül a fejlesztés többnek is megfelel: Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal. A beavatkozás tárgyát képező ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek, a közúttal való egyeztetések folyamatban vannak, a lakosságot érintő változásokról az érintettek értesítve lettek. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. Az önkormányzat felmérte a közmeghallgatások során az igényeket és egyeztetett a település civil szervezeteivel is.

A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítása megtörtént, az elkészült műszaki leírások tartalmazzák ezeket. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Az önkormányzat biztosítja az elkészült kerékpárutak gondozását, karbantartását, szükség esetén felújítását. A projekt hozzájárul a TOP 3.prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Reményeink szerint legalább 10%-kal nő a kerékpárral közlekedők aránya a településen.

Tervezett fejlesztésünkkel összeköttetést teremtünk tömegközlekedési csomópontok (autóbuszforduló-vasútállomás), hivatásforgalmi viszonylatban a külterületi üzemek, vállalkozások és településközpont, valamint a településközpont és intézmények között. Projektünk teljes település, valamint az itt dolgozók, intézményeinket látogatók körében teljes támogatottságot élvez. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019.07.14.

Közbeszerzési dokumentáció:

A projekt jelenlegi állása:

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytattuk. A kivitelezői szerződést 2018. július 31-én megkötöttük. A munkaterület átadása 2018. augusztus 8-án megtörtént, így a kivitelezési szakasz megkezdődött.

50%-os készültség:
A kivitelezés a munkaterület átadás átvételi eljárás lefolytatását követően 2018.08.08-án ténylegesen megkezdődött. A kivitelezés 2018.10.31-én elérte az 50%-ot.

Főbb munkafolyamatok:- A terv szerinti fa kivágások cserje irtások és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött a kivitelezési feladat. A meglévő hirdető táblák és egyéb tárgyak eltávolítása után a burkolat bontásával folytatódott a kivitelezés. A bontási, irtási földmunkák 100%-ban elkészültek, - humuszolás, tükörképzés, fagyvédő rétegterítése, burkolat alap (Ckt-T2) építés szegély építése folyamatos,-  csapadékvíz elvezető földárok tisztítása és profilozása elkészült. 

A kivitelezés 2018.11.26.-án elérte a  75%-ot. 
Főbb munkafolyamatok:
-a burkolat aszfaltozása folyamatos
-csapadékvíz elvező földárok tisztítása és profilozása elkészült
-a forgalomtechnikai elemek kihelyezése folyamatos
- növénytelepítés és utcai bútorok kihelyezése folyamatos

       
további képek »

A kivitelezés 2018.12.15.-én elérte a 100%-os készültséget.
Főbb munkafolyamatok: Kerékpárút melletti padka rendezése, füvesítése, - A bontott törmelékek elvitele,- A felfestések javítása a buszmegálló környezetében,- Kerékpáros jelek, piktogramok sűrítése a kerékpárnyomvonalában,- Talaj takaró növényzet széthúzása, átültetése,- Meglévő burkolat takarítása, építőanyag elhordása. 

       
további képek »

_______________

További pályázatok

 

 
 
Concept, design and code by Sárkány 2005