Látogatóink száma: free hit counters

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Bősárkány vendégszerető lakossága és az Önkormányzat nevében Bősárkány nagyközség honlapján.

Kérem, ismerje meg településünket e virtuális látogatás segítségével, s ha a látottak felkeltették érdeklődését, jöjjön el hozzánk családjával, barátaival, hogy a valóságban is átélhessék mindazt a szépet és jót, amely Bősárkányban várja az idelátogatókat.

 
Szalay Imre
polgármester


KIEMELT PÁLYÁZATOK

 

FRISS HÍREK - AKTUALITÁSOK


2019. április 30.

 

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Bősárkány településrendezési eszközök módosítása  (Munkaszám: 19045)

Bősárkány Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 29/A. § (2) bekezdése előírása alapján, és Bősárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 3/2017.(II.23.) rendeletében foglaltak szerint - a 19045 munkaszámú „Bősárkány településrendezési eszközök módosítása” tervdokumentációt teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában partnerségi véleményezésre bocsátja.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban a partnerek a lakossági fórum előtt, a lakossági fórumon, illetve legkésőbb 2019. május 16-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:
- Írásos észrevétel Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9167 Bősárkány, Kossuth u. 1.) történő megküldésével, elektronikus levélben történő megküldéssel a polgarmester@bosarkany.hu e-mail címre.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2019. május 8. (szerda) 18 óra

Helyszín: Művelődési Ház, 9167 Bősárkány, Petőfi u. 44.

A módosítási anyag előzetes tájékoztató dokumentációja teljes terjedelmében megtekinthető ITT


2019. április 30.

MEGHÍVÓ

 
Az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3.
(ÉKDU 3)” CÍMŰ PROJEKT lAKOSSÁGI FÓRUMÁRA

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja a KEHOP-2.2.2-15-2016-00034 számú „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)” című projekt lakossági fórumára.

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési Ház (9167 Bősárkány, Petőfi u. 44.)
Időpontja: 2019. május 8. 17:00

PROGRAM:

16:30 – 17:00    REGISZTRÁCIÓ
17:00 – 17:05    MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
17:05 – 18:35    PROJEKT BEMUTATÁSA, TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOKRÓL
A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

 


2019. április 30.

Településrendezési eszközök Módosítása
 
Teljes eljárás (Msz.: 19045)

A módosítással érintett terület:

1. Szávíz területe
2. A település északi, külterületi részén fekvő 075/3; 075/4; 075/26 hrsz-ú, részben általános mezőgazdasági terület
(Má), részben véderdő (Ev) besorolású terület
3. A település déli részén, a temetőtől északra fekvő 099/11 hrsz-ú tervezett gazdasági - kereskedelmi, szolgáltató – terület (Gksz)
4. A település északi részén, a sportpályától északra fekvő 020/24 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület (Má)
5. A település északi külterületi részén a jánossomorjai közigazgatási határ, a Rábca folyó és a Hegyeshalom-Szombathely vasútvonal által határolt általános mezőgazdasági terület (Má), különleges bányaterület (Kb) és vízgazdálkodási terület (árok, V)
6. A Hegyeshalom-Szombathely vasútvonal és a tervezett M86 gyorsforgalmi út közötti, részben tervezett ipari gazdasági terület (Gip)
7. Közlekedési területek HÉSZ módosítása

A módosítás oka, célja:

1. Szávíz területén több módosítás is napirendre került;
- a hatályos terven hétvégiházas üdülőövezetként (Üh) szereplő, meglévő üdülőterület a tulajdonosok kérésére üdülőházas üdülőterületként (Üü) fog tovább élni, ennek következtében a beépítési százalék 20 %-ról 30 %-ra felemelhető, illetve a telekkihasználtsági mutató is növekedne 0,2-ről 0,5-re.
- a 0211/1 hrsz-ú zöldterület (Z) besorolású földrészleten az önkormányzat tulajdonosi kérésre a zöldterületet (Z) a mellette lévő területhez hasonlóan üdülőházas üdülőterületté (Üü) kívánja átminősíteni a feltáró út folytatásával és a Rábca-híddal való összekötéssel együtt. A biológiai aktivitásérték szinten tartása végett a közeli zöldterület (Z) egy része átminősülne véderdő területté (Ev).
- a tulajdonosok az üdülőtelkeket kiszolgáló utakat jelenleg is magánútként használják, az önkormányzat és a tulajdonosok szeretnék, ha ez a rendezési tervben is megjelenne; az érintett utak közúti közlekedési terület- magánút (KÖu-m) jelölést kapnak.
2. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre az említett ingatlanokat vízgazdálkodási (V) és új övezetként beépítésre nem szánt különleges természetközeli üdülőterületbe (Kbtkü) kívánja átsorolni, horgásztó és a kapcsolódó üdülést szolgáló épületek kialakítása céljából. A terület egy részén megmarad a véderdő besorolás, illetve a tervezési terület
nyugati részére telepített erdő is feltüntetésre kerül, mint véderdő (Ev). A tómeder már kialakult. A terület része a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének, emiatt beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a tervezett beépítés 10 % alatt marad.
3. Az önkormányzat tulajdonosi kérésre a szomszédos falusias lakóterületekhez (Lf) hasonló besorolást szeretne adni a területnek, a 86. sz. főút mellett megmaradna a gazdasági terület besorolás
4. Az önkormányzat befektetői kérésre a naperőmű parkhoz illeszkedő besorolást kíván adni a területnek (különleges beépítésre nem szánt terület – megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület, Kben).
5. A területen illetékes bányavállalkozó kereste meg az önkormányzatot, hogy a Bősárkány I. – kavicsbányatelket minősítse át különleges bányaterületté (KbB), amelyet a hatályos rendezési terv csak részben tartalmaz, a többi terület jelenleg általános mezőgazdasági terület (Má) és vízgazdálkodási terület (árok, V)
6. Az önkormányzat szeretné kialakítani a gazdasági területet; első ütemben a Vasút utca (8514. sz. Bősárkány-Kapuvár összekötő út) felé eső rész kerülne a rendezési terv szerinti megosztásra; az önkormányzat szeretne egy keresztutcát betervezni 20 m-es szabályozási szélességben, amelyről új telkek is nyithatók lesznek
7. A Helyi Építési Szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásaiba belekerül, hogy kereskedelmi-szállás jellegű funkciók is elhelyezhetők legyenek

A módosítás hatásai:

1-7. Az önkormányzat az új igényeknek jobban megfelelő szabályozást kíván létrehozni, ezzel is támogatva a település fejlődését, a fejlesztések növelik a település gazdasági erejét.

Mellékletek:

-
átnézeti helyszínrajz »
-
1. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
2. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
3. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
4. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
5. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »
-
6. számú módosítás (Hatályos állapot -tervezett állapot) »


2019. február 27.

BÖLCSŐDEI IGÉNYFELMÉRÉS

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NVM rendelet 34. § a) pontja értelmében ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő  április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

Bősárkányban a helyi népesség-nyilvántartó rendszerben nyilvántartott 0-3 év közötti gyermekek száma alapján a településnek gondoskodnia kell a bölcsődei ellátásról. Bősárkány Önkormányzata fentiek alapján tervezi a bölcsődei ellátás megszervezését. A bölcsőde kialakításához pályázati úton már megnyertük a forrást, melynek következtében előreláthatólag a 2019. évben elindulhat a bölcsődei ellátás. Kérem, hogy amennyiben 2019. szeptember 1-jétől vagy a későbbiekben tervezi a bölcsődei szolgáltatás igénybevételét, 2019. április 15-ig jelezze a hivatalban igényelhető nyilatkozat kitöltésével. Természetesen ez az igényfelmérés semmiféle későbbi kötelezettséggel nem jár.                                                                                             

  Bősárkány, 2019. február 27.
Szalay Imre polgármester
 
   

2019. február 27.

KÖZLEMÉNY
 
az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020. tanévre
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját - az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között
 

2018. augusztus 28.

FELHÍVÁS!
 
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaihoz tartozik embertársaink, szomszédaink magánéletének, pihenési idejének tiszteletben tartása, hiszen csak azt várhatjuk el mi is másoktól, amit saját magunk is betartunk.
Folyamatos probléma a településen végzett, fokozott zajjal járó tevékenységek, különösen a fűnyírás, építkezési és egyéb „hangos” tevékenységek nem megfelelő végzése. Ezekere bizonyos időközönként minden háztartásban szükség van, viszont zavarhatják a környező lakosságot, szomszédokat.

A békés együttélés érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fokozott zajjal járó (fűnyírás, építési, favágási, illetve egyéb hasonló) ház körüli teendőket lehetőség szerint kizárólag hétfőtől-péntekig 8-19 óra között, valamint szombaton 9-19 óra között végezzék. Vasárnap és az egyéb időszakokban az ilyen jellegű munkák végzése nem megengedett!

A nézeteltérések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a rendkívüli, hosszabb ideig tartó (nagyobb építkezések, tűzifa feldolgozása stb.) tevékenységek előtt a közvetlen szomszédokat szíveskedjenek előzetesen értesíteni annak érdekében, hogy a munkálatok tartamára megfelelően fel tudjanak készülni.

 

 
Concept, design and code by Sárkány © 2005